Emise a nakládání s odpady

Výrobní závody společnosti Sandvik Materials Technology na celém světě dodržují příslušné ekologické předpisy a pro své činnosti mají požadované licence. Máme ekologický systém řízení, který splňuje požadavky mezinárodní normy ISO 14001 pro všechny naše jednotky.

V rámci společnosti vzájemně obohacujeme své nápady a vyměňujeme si zkušenosti za účelem dosažení vysokých technologických standardů a standardizovaných způsobů činnosti z ekologického pohledu.

Provoz v našem hlavním výrobním závodě v Sandvikenu ve Švédsku je založen na švédském zákonu o ochraně životního prostředí. Povolení od úřadů regulují kromě jiného:

  • Maximální úroveň výroby
  • Emisní úrovně pro prach, olejovou mlhu, NOx atd. do vzduchu
  • Nakládání s odpady
  • Emisní úrovně pro olej, kovy a jiné látky do vody
  • Regulace týkající se konkrétních chemikálií
  • Hluk - v bezprostředním okolí průmyslového závodu
  • Energetická účinnost

Emise do vzduchu

Sandvik Materials Technology vypouští ze svých železáren menší množství prachu. Díky značným investicím do čištění kouřového plynu jsme dosáhli významného snížení množství vypouštěného prachu a jsme schopni vyčistit naše kouřové plyny až o asi 99 %.

Naše prachové emise byly sníženy na méně než 0,1 kg na tunu vyrobené oceli. Prakticky veškeré kovy nesené prachem a zachycené v prachových filtrech jsou znovu využity (následně po ošetření) v našich procesech při výrobě oceli.

Vedle čištění kouřových plynů máme v činnosti mnoho dalších systémů pro čištění vzduchu za účelem snížení množství látek znečišťujících ovzduší.

Vypuštění vody

Během uplynulých desetiletí bylo významně sníženo vypouštění kovů díky úpravě odpadních vod. Dnes jsme schopni odstranit z odpadních vod 97-98 % niklu a chromu. V poslední době jsme zavedli dodatečné čisticí procesy pro sanitární odpadní vody za účelem snížení emisí biologického kyslíku.

Jelikož voda je v mnoha částech světa nedostatkovým artiklem, přijímáme také několik opatření pro minimalizování naší spotřeby vody.

Zbytkové produkty a nakládání s odpady

Naše postupy při třídění u zdroje a opětném zužitkování jsou prováděny efektivním způsobem a my neustále hledáme nové možnosti, jak dále zvýšit opětné zužitkování a recyklaci odpadu. Například vynakládáme velké úsilí při hledání alternativních řešení recyklace a opětovného zužitkování strusky, která je významným vedlejším produktem při výrobě oceli. V současné době se kovy obsažené ve strusce recyklují v tavírně, ale zbývající strusku stále ukládáme na vlastní zavážkovou skládku.