Emissioner og affaldshåndtering

Sandvik Materials Technologys produktionsenheder rundt omkring i verden overholder de relevante miljøstemmelser og har de nødvendige driftstilladelser. Vi har et miljøforvaltningssystem, som opfylder kravene i den internationale standard ISO 14001 for alle vores enheder.

Inden for virksomheden deler vi idéer og erfaringer for at opnå et højt teknisk niveau og standardiserede driftsmetoder ud fra et miljømæssigt synspunkt.

Driften på vores hovedproduktionsanlæg i Sandviken i Sverige er baseret på den svenske miljøbeskyttelseslovgivning. Tilladelserne fra myndighederne regulerer bl.a. følgende:

  • Maksimalt produktionsniveau
  • Emissionsniveauer i luft for støv, olietåge, NOx osv.
  • Affaldshåndtering
  • Emissionsniveauer i vand for olie, metaller og andre stoffer
  • Regelsæt vedrørende visse kemikalier
  • Støj – i industriområdets omgivende miljø
  • Energieffektivitet

Luftemissioner

Sandvik Materials Technologys udslip af metalholdigt støv fra stålværket i Sandviken er meget lille. Takket være omfattende investeringer i røggasrensning er det lykkedes os at reducere støvudslippet betydeligt samt at opnå en rensning af vores røggasser på ca. 99 %.

Vores støvemissioner er blevet reduceret til mindre end ca. 0,1 kg pr. ton produceret stål. Praktisk taget alt metalholdigt støv, som opsamles i filtrene, bliver genanvendt (efter behandling) i vores egne stålfremstillingsprocesser.

Ud over rensningen af røggasser i stålværket har vi mange andre luftrensningssystemer for at mindske udslippet af luftforurenende stoffer.

Vandemissioner

Rensningen af spildevand har betydet et væsentligt fald i udslippet af metaller i de seneste årtier. I dag kan vi rense vores spildevand 97 % og 98 % for hhv. nikkel og krom. Vi har for nylig implementeret yderligere rensningsprocesser for sanitært spildevand for at reducere emissionerne af partikler og iltforbrugende emner.

Eftersom vand er en mangelvare i mange dele af verden, træffer vi også foranstaltninger for at reducere vores vandforbrug.

Restprodukter og affaldshåndtering

Vores kildesortering og genvinding udføres på en effektiv måde, og vi undersøger hele tiden, hvordan vi kan udvikle affaldshåndteringen for at øge genanvendelsen og genvindingen. Eksempelvis fokuserer vi meget på at finde alternative løsninger i forbindelse med genbrug af slagger, som er et stort biprodukt ved fremstilling af rustfrit stål. I øjeblikket genbruges metallerne i slaggerne i smelteværket, men de resterende slagger bortskaffes fortsat i vores eget slaggedepot.