Sandviken på väg att bli fossilfri site

Sedan mitten av maj tankas alla interna fordon på Sandviks industriområde i Sandviken med biobränslet HVO100* istället för diesel. Den förändringen minskar våra koldioxidutsläpp från interna transporter med hela 92% eller 2.200 ton per år.

- Vi har aktivt letat efter nya möjligheter för att minska vår miljöpåverkan. För att bidra till Sandviks nya hållbarhetsmål att halvera utsläppen av koldioxid till 2030 behövde vi hitta nya lösningar med stor effekt. Vi har 148 dieseldrivna fordon som använder 800 000 liter bränsle per år. Genom att byta till biobränsle HVO100 bidrar vi till stora förbättringar för miljön, både vad gäller utsläpp av koldioxid, partiklar i luft och NOX-gaser. Vi får faktiskt en bättre miljö i hela närområdet, säger Roland Andersson, chef för Interna Transporter Sandviken.

HVO100 görs av restprodukter, främst från livsmedelsbranschen och restauranger. Antalet tillverkare som producerar HVO100 till svensk marknad är idag begränsad och även tillgången till råvara är en begränsande faktor.

- Den leverantör Sandvik skrivit avtal med garanterar självklart vår tillgång, men för utvecklingen i stort kan just tillgången på råvaran vara en kritisk faktor. Det pågår flera intressanta initiativ att ta tillvara restprodukter från skog- och massaindustrin, vilket skulle kunna öka tillgången i de nordiska länderna, förklarar Roland.

- När man tittar på livscykelanalys är HVO100 för närvarande det allra bästa alternativet för oss. Det enda som skulle vara bättre är vätgas, men då måste vi konvertera våra fordon. Övergången från diesel till HVO är helt okomplicerad och vi har fyllt upp våra tankar här på industriområdet med HVO istället för diesel, säger Jan-Olof Bergström, chef för fordonsunderhåll.

Korta fakta

  • Transport i Sandviken minskar utsläppen av CO2 med 2.200 ton per år vilket motsvarar 1,5% av SMT:s globala koldioxavtryck (medelvärdet för SMT är 142855 ton åren 2016-2018).
  • 1 ton CO2 motsvarar 500 mil bilkörning eller en enkel flygresa från Stockholm till Rom.
  • 2.200 ton CO2 motsvarar 1,1 miljon mil per år eller 733 personers helårs bilkörning (normal bilkörning per år i snitt 1500 mil)

Om HVO

*HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO. HVO är 100% förnybart dieselbränsle och framställs genom vätebehandling av växt och djurfetter. HVO100 är godkänt av flertalet motortillverkare och fungerar i alla typer av dieselmotorer. Ur användningssynpunkt är bränslet identiskt med fossil diesel. Praktiska erfarenheter visar inte på någon skillnad. HVO100 har också goda köldegenskaper och klarar drift ner till minus 32 grader. Inget omställningsarbete behövs för byte från fossil diesel till HVO100.

Relaterad länk

Sandvik Sustainable Business (engelsk sida)